..:: افراد » اعضاي هيات علمي » شاغل » زبان و ادبيات فارسي ::..
دوشنبه 26 آذر 1397
 
 اعضای هیئت علمی گروه فارسی کمينه


                   

نام و نام خانوادگی: مهین پناهی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 85692336

آدرس پست الکترونیکی: mpd@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: مریم حسینی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 85692336

آدرس پست الکترونیکی: drhoseini@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                   

  

نام و نام خانوادگی: مهدی نیک منش

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692336

آدرس پست الکترونیکی: m.nikmanesh@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: حسین فقیهی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692336

    آدرس پست الکترونیکی: h.faghihi@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                                                

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه مباشری

رشته تحصیلی:  زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692336

آدرس پست الکترونیکی: mobasher@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                                                  

 

نام و نام خانوادگی: ذوالفقار علامی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692336

 آدرس پست الکترونیکی: zalami@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                                       

 

نام و نام خانوادگی: نسرین فقیه ملک مرزبان

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692336

 آدرس پست الکترونیکی: nfaghih@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

              

 

نام و نام خانوادگی: سهیلا صلاحی مقدم

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692336

 آدرس پست الکترونیکی: ssmoghaddam@alzahra.ac.ir

 رزومه فارسی 
 

 

نام و نام خانوادگی: مهبود فاضلی

رشته تحصیلی: زبان وادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692336

 آدرس پست الکترونیکی: ma.fazeli@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: شهلا عابدینی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 85692336

 آدرس پست الکترونیکی: sh.abedini@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/abedini

رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: سپیده یگانه

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692336

 آدرس پست الکترونیکی :s.yegane@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: http://staff.alzahra.ac.ir/yegane

رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: محسن پور اصغری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 85692336

 آدرس پست الکترونیکی: m.poorasghari@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی