..:: افراد » اعضاي هيات علمي » شاغل » مترجمی زبان فرانسه ::..
دوشنبه 26 آذر 1397
 
 اعضای هیئت علمی گروه فرانسه کمينه
 

نام و نام خانوادگی: محمد رحیم احمدی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فرانسه

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692329

 آدرس پست الکترونیکی: m.rahim@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی

                                                


نام و نام خانوادگی: ناهید جلیلی مرند

رشته تحصیلی: آموزش زبان فرانسه

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692351

آدرس پست الکترونیکی: djalili@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                                

             

نام و نام خانوادگی: عاطفه نوارچی

رشته تحصیلی: آموزش زبان فرانسه

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692348

آدرس پست الکترونیکی: a.navarchi@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: لادن معتمدی

رشته تحصیلی: ادبیات تطبیقی فرانسه - فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692329

 آدرس پست الکترونیکی: l.motamedi@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی

                                       

 

نام و نام خانوادگی: شراره چاوشیان

رشته تحصیلی: ادبیات فرانسه

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692329

 آدرس پست الکترونیکی: sh.chavoshian@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

              


chahrtache@alzahra.ac.ir
chahrtache@alzahra.ac.ir
chahrtache@alzahra.ac.ir