..:: افراد » اعضاي هيات علمي » شاغل » زبان شناسي ::..
دوشنبه 26 آذر 1397
 
 اعضای هیئت علمی گروه زبان شناسی کمينه
 

نام و نام خانوادگی: فرهاد ساسانی

رشته تحصیلی: زبان شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692342

 آدرس پست الکترونیکی: fsasani@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی

                                                

            

نام و نام خانوادگی: فریده حق بین

رشته تحصیلی: زبان شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692344

آدرس پست الکترونیکی: fhaghbin@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                                

            

نام و نام خانوادگی: فریبا قطره

رشته تحصیلی: آموزش زبان شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692342

آدرس پست الکترونیکی: f.ghatreh@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

 

نام و نام خانوادگی: ماندانا نوربخش

رشته تحصیلی: زبان شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692342

آدرس پست الکترونیکی: nourbakhsh@alzahra.ac.ir

 رزومه فارسی

 

نام و نام خانوادگی: آزیتا عباسی

رشته تحصیلی: زبان شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692342

آدرس پست الکترونیکی: a.abbasi@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی