..:: افراد » اعضاي هيات علمي » شاغل » زبان و ادبيات عربی ::..
دوشنبه 26 آذر 1397
 
 اعضای هیات علمی گروه عربی کمينه
 

نام و نام خانوادگی: بتول مشکین فام

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692353

 آدرس پست الکترونیکی: bmeshkin@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی

                                                


نام و نام خانوادگی: انسیه خزعلی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692353

آدرس پست الکترونیکی: e.khazali@alzahra.ac.ir

   رزومه فارسی

             

نام و نام خانوادگی: رقیه رستم پور

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692353

آدرس پست الکترونیکی: r.rostampour@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی

 

نام و نام خانوادگی: مینا جیگاره

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692353

 آدرس پست الکترونیکی: mjigareh@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی

                              

 

نام و نام خانوادگی: زهرا فرید

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692353

 آدرس پست الکترونیکی: z.farid@alzahra.ac.ir


 
نام و نام خانوادگی: فاطمه اکبری زاده

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692353

آدرس پست الکترونیکی: f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 
 

نام و نام خانوادگی: وحیده مطهری

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692353

آدرس پست الکترونیکی: v.motahari@alzahra.ac.ir

رزومه فارسی 

                                                  

 

نام و نام خانوادگی: ریحانه ملازاده

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692353

 آدرس پست الکترونیکی: r.molazadeh@alzahra.ac.ir 

رزومه فارسی

                                       

 

 

نام و نام خانوادگی:زهرا فرید

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692353

 آدرس پست الکترونیکی:

رزومه فارسی 

     

 

نام و نام خانوادگی:زهرا فرید

رشته تحصیلی:زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692353

 آدرس پست الکترونیکی:

رزومه فارسی 

          

 

نام و نام خانوادگی:ریحانه ملازاده

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692353

 آدرس پست الکترونیکی:r.molazadeh@yahoo.com 

رزومه فارسی 

                                

 

نام و نام خانوادگی:ریحانه ملازاده

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692353

 آدرس پست الکترونیکی:r.molazadeh@yahoo.com 

رزومه فارسی