..:: افراد » اعضاي هيات علمي » شاغل » زبان و ادبیات انگلیسی ::..
دوشنبه 26 آذر 1397
 
 اعضای هیئت علمی گروه زبان انگلیسی کمينه

                

نام و نام خانوادگی: الهه ستوده نما

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 85692344

آدرس پست الکترونیکی: esotoude@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: http://staff.alzahra.ac.ir/esotoude

رزومه

 

نام و نام خانوادگی: سوسن قهرمانی قاجار

رشته تحصیلی: آموزش زبان دوم

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692348

آدرس پست الکترونیکی: s.ghahremani@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/ghahremani

رزومه  

                   

          

نام و نام خانوادگی: سیده سوسن مرندی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692355

آدرس پست الکترونیکی: susanmarandi@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/susanmarandi

رزومه  

 

نام و نام خانوادگی: اعظم سازور

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

    آدرس پست الکترونیکی: a.sazvar@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/sazvar

رزومه  

                                                

 

نام و نام خانوادگی: زهره نفیسی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

آدرس پست الکترونیکی: nafisi@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/nafissi

رزومه  

                                                  

 

نام و نام خانوادگی: ماری ویرجینیا ری احمدی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: mvrahmadi@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mvrahmadi

رزومه  

                                       

 

نام و نام خانوادگی: ناهید محمدی

رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: na.mohammadi@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/na_mohammadi

رزومه  

 

نام و نام خانوادگی: لیلا تاجیک

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: tajik_l@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/tajik_l

رزومه  

 

نام و نام خانوادگی: مونا هوروش

رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: m.hoorvash@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/hoorvash

رزومه  

 

نام و نام خانوادگی: سید عبدالحمید میرحسینی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: mirhosseini@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی: http://staff.alzahra.ac.ir/mirhosseini

 

 

نام و نام خانوادگی: وحیدرضا میرزائیان

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: mirzaeian@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/mirzaeian

رزومه  

 

نام و نام خانوادگی: سیده فهیمه پارسائیان

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: Fahimehparsa@yahoo.com

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/parsaiyan

رزومه  

 

نام و نام خانوادگی: محسن شیرازی زاده

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: shirazizadeh@gmail.com

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/shirazizadeh

رزومه

 

نام و نام خانوادگی: خدیجه کریمی علویچه

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: kh.karimi@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه خانگی:http://staff.alzahra.ac.ir/karimi

رزومه  

 

نام و نام خانوادگی: زهرا آقا محمد شیرازی

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دانشوری

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: zmshirazi@alzahra.ac.ir


رزومه