..:: افراد » دانش آموختگان » دکتری ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
  عنوان رساله دکتری دانش آموختگان دانشکده ادبیات کمينه

عنوان

نام خانوادگي و نام دانشجو

نام خانوادگي و نام استاد راهنما

گروه

تاريخ دفاع

ارايه مدل براي دوره مجازي زبان انگليسي عمومي دانشجويان دانشگاههاي ايران

آسودار مريم

مرندي سيده سوسن

گروه زبان انگليسي

1393/10/24

از ريشه به راه: اجراي برنامه آموزشي خود/هويت شناسي در كلاسهاي زبان انگليسي

پارسائيان سيده فهيمه

قهرماني قاجار سوسن

گروه زبان انگليسي

1393/08/06

تلفيق فناوري بررسي پيكره زباني در دوره هاي تربيت معلم از راه دور:مورد پژوهش چند تايي

ابراهيمي آليس

فقيه اسماعيل

گروه زبان انگليسي

1394/07/12

عدالت آموزشي در بحث اعتبار: مطالعه موردي بخش زبان انگليسي عمومي آزمون ورودي دكتري ايران

خيرزاده شيني شيلا

مرندي سيده سوسن

گروه زبان انگليسي

1394/12/24

بررسي تاثير استفاده از فناوري تفكر و تامل در آموزش زبان بر دانش يادكيري آموزگاران زبان انگليسي ( ارائه مدل CALLPK

نامي فاطمه

ستوده نما الهه

گروه زبان انگليسي

1394/02/22

هويت محقق در مجلات زبانشناسي كاربردي از طريق تحليل گفتمان انتقادي

رحيم پور سپيده

دبيرمقدم محمد

گروه زبان انگليسي

1394/08/19

تاثير استفاده از نمودار استدلالي بر مهارتهاي تفكر انتقادي ،به ياد آوردن ،درك مطلب و به خاطر سپاري فراگيران ايراني زبان انگليسي

افتخاري مريم

ستوده نما الهه

گروه زبان انگليسي

1394/12/17

نقد جامعه شناختي سرمايه هاي زن در رمان هاي منتخب پس از انقلاب اسلامي

گلمرادي صدف

فقيهي حسين

گروه زبان و ادبيات فارسي

1393/07/09

نقش حكمت در كلاسيك شدن متون ادبي عرفاني منثور مطالعه موردي: مقالات شمس

آقاياني چاوشي ليلا

حسيني مريم

گروه زبان و ادبيات فارسي

1394/10/14

تحليل سير كهن نمونه ها در مثنوي

يوسفي سارا

پناهي مهين

گروه زبان و ادبيات فارسي

1395/03/30

بررسي انتقادي منابع خاقاني پژوهي در ايران (از قرن ششم تا پايان دوره مشروطه)

ستوده نيا محيا

نيك منش مهدي

گروه زبان و ادبيات فارسي

1395/06/02

كاركردهاي ساختاري روايي فصه هاي عاميانه بلند( ابومسلم نامه و داراب نامه طرسوسي)

بهمني كبري

عباسي علي

گروه زبان و ادبيات فارسي

1395/05/04

تاثير گروههاي منزلتي بر دگرگوني قشربندي اجتماعي در جزيره العرب تا پايان عصر نبوي با تكيه برقرآن

تقوي هديه

بختياري شهلا

گروه تاريخ

1393.10.09

باز نمايي شخصيت علي(ع) در متون فارسي سده هاي هفتم تا دهم هجري قمري

خليلي نسيم

فرهاني منفرد مهدي

گروه تاريخ

1394/07/23

نقش نخبگان ايراني در ساختار قدرت مذهبي سياسي فاطميان مصر

مرادي حيات

جان احمدي فاطمه

گروه تاريخ

1394/05/26

صورت نمايي(برچسب زني)در مناسبات مذهبي نخبگان مسلمان تا پايان قرن چهارم هجري

اروجلو فاطمه

ولوي علي محمد

گروه تاريخ

1394/07/15

تحليل تطور گفتمان غلو در امامت در متون شيعه اماميه اثني عشري ( قرن سوم تا اواخر قرن پنجم هجري)

ناصري طاهره

ولوي علي محمد

گروه تاريخ

1394/03/05

تاثير گفتمان مهدويت در تحولات سياسي مغرب اسلامي تا پايان دولت موحدين

عليزاده جوركويه زينب

جان احمدي فاطمه

گروه تاريخ

1394/02/14