يکشنبه 27 آبان 1397
 
 زمینه تخصصی استادان گروه کمينه

ردیف

نام و نام خانوادگی

زمینه تخصصی

1

د. انسیه خزعلی

صرف و نحو – ادب متعهد – نقد در حیطه زبان شناسی-

2

د. رقیه رستم پور

ادبیات و نقد – زبان شناسی – مطالعات ترجمه ادبیات مقاومت

3

د. بتول مشکین فام

ادبیات قدیم – پژوهش­های ادبی قرآنی

4

د. مینا جیگاره

صرف و نحو – متون - مطالعات قرآنی

5

د. وحیده مطهری

مطالعات قرآنی – بلاغت – ترجمه

6

د. ریحانه ملازاده

متون ادبی و ادبیات دینی – نحو

7

د. زهرا فرید

بلاغت – زبان شناسی

8

د. فاطمه اکبری زاده

نقد متون ادبی – ترجمه – مطالعات قرآنی – ادبیات زنان