..:: افراد » کارکنان » مسئولان دفاتر گروه های آموزشی ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 مسئولان دفاتر گروه ها کمينه


 

 ناهید صفری 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن  داخلي : 2336

88067153 : تلفن مستقيم 


   
   

 اکرم مسلمی  

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن  داخلي :2355

تلفن مستقیم: 88041461


   
 

فروغ ثمودی 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات عربی و گروه مترجمی فرانسه

تلفن  داخلي :2329-2353

88058928 : تلفن مستقيم 

 

 

 فاطمه طاهرپور

 مسئول دفتر  گروه زبانشناسی

تلفن داخلی: 2342

88048935 : تلفن مستقيم 

   مهتاب جعفری

مسئول دفتر گروه تاریخ

 تلفن داخلی: 2345

تلفن مستقیم: 88030292 

فروغ ثمودی 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات عرب و گروه فرانسه

تلفن  داخلي :2353

88058928 : تلفن مستقيم 

 فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه تاریخ

تلفن  داخلي : 2345

88030292 : تلفن مستقيم 


فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه زبان شناسی همگانی

تلفن  داخلي :2342

88048935 : تلفن مستقيم 

 ناهید صفری 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن  داخلي : 2336

88067153 : تلفن مستقيم 
 

 اکرم مسلمی  

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن  داخلي :2355

88041461 : تلفن مستقيم 

 

فروغ ثمودی 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات عرب و گروه فرانسه

تلفن  داخلي :2353

88058928 : تلفن مستقيم 

 فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه تاریخ

تلفن  داخلي : 2345

88030292 : تلفن مستقيم 


فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه زبان شناسی همگانی

تلفن  داخلي :2342

88048935 : تلفن مستقيم 

 ناهید صفری 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن  داخلي : 2336

88067153 : تلفن مستقيم 
 

 اکرم مسلمی  

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن  داخلي :2355

88041461 : تلفن مستقيم 

 

فروغ ثمودی 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات عرب و گروه فرانسه

تلفن  داخلي :2353

88058928 : تلفن مستقيم 

 فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه تاریخ

تلفن  داخلي : 2345

88030292 : تلفن مستقيم 


فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه زبان شناسی همگانی

تلفن  داخلي :2342

88048935 : تلفن مستقيم 

 ناهید صفری 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن  داخلي : 2336

88067153 : تلفن مستقيم 
 

 اکرم مسلمی  

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن  داخلي :2355

88041461 : تلفن مستقيم 

 

فروغ ثمودی 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات عرب و گروه فرانسه

تلفن  داخلي :2353

88058928 : تلفن مستقيم 

 فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه تاریخ

تلفن  داخلي : 2345

88030292 : تلفن مستقيم 


فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه زبان شناسی همگانی

تلفن  داخلي :2342

88048935 : تلفن مستقيم 

 ناهید صفری 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن  داخلي : 2336

88067153 : تلفن مستقيم 
 

 اکرم مسلمی  

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن  داخلي :2355

88041461 : تلفن مستقيم 

 

فروغ ثمودی 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات عرب و گروه فرانسه

تلفن  داخلي :2353

88058928 : تلفن مستقيم 

 فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه تاریخ

تلفن  داخلي : 2345

88030292 : تلفن مستقيم 


فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر گروه زبان شناسی همگانی

تلفن  داخلي :2342

88048935 : تلفن مستقيم 

 ناهید صفری 

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی

تلفن  داخلي : 2336

88067153 : تلفن مستقيم 
 

 اکرم مسلمی  

مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

تلفن  داخلي :2355

88041461 : تلفن مستقيم