يکشنبه 27 آبان 1397
 
 زمینه تخصصی استادان کمينه

نام عضو هیئت علمی

زمینه تخصصی

دکتر عاطفه نوارچی

آموزش زبان فرانسه(حوزه کاری : آموزش زبان، ترجمه)

دکتر ناهید جلیلی مرند

آموزش زبان فرانسه(حوزه کاری : آموزش زبان، ترجمه)

دکتر محمد رحیم احمدی

زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات فرانسه، ترجمه، نقد ادبی، نقد ترجمه)

دکتر امیر سعید شهرتاش

ترجمه فرانسه(ترجمه، تاریخ ترجمه)

دکتر شراره چاوشیان

ادبیات تطبیقی-ادبیات فرانسه(ترجمه، نقد ترجمه، ادبیات تطبیقی، ادبیات فرانسه)

دکتر لادن معتمدی

ادبیات تطبیقی-ادبیات فرانسه(ترجمه، ادبیات تطبیقی-ادبیات فرانسه)