..:: شوراها و کارگروه ها » شوراها ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 شوراهای دانشکده کمينه

  
 شورای آموزشی و برنامه ریزی دانشکده  

دکتر سوسن قهرمانی قاجار: رئیس دانشکده

دکتر ماندانا نوربخش: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر شهلا بختیاری: معاون پژوهشی و اجرایی

دکتر مهین پناهی: مدیر گروه فارسی

دکتر اسماعیل حسن زاده: مدیر گروه تاریخ

دکتر ماری ویرجینیا احمدی: مدیر گروه انگلیسی

دکتر زهرا فرید: مدیر گروه عربی

دکتر فریبا قطره: مدیر گروه زبانشناسی

دکتر ناهید جلیلی مرند: مدیر گروه فرانسه

دکتر سعیده دست آموز: مدیر گروه روسی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر ماندانا نوربخش: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر سیمین فصیحی: نماینده گروه تاریخ

دکتر سهیلا صلاحی مقدم: نماینده گروه فارسی

دکتر ناهید جلیلی مرند: نماینده گروه فرانسه

دکتر آزیتا عباسی: نماینده گروه زبانشناسی

دکتر ریحانه ملازاده: نماینده گروه عربی

دکتر فهیمه پارسائیان: نماینده گروه انگلیسی
شواری پژوهش دانشکده

دکتر شهلا بختیاری: معاون پژوهشی دانشکده

دکتر حسین فقیهی: نماینده پژوهشی گروه فارسی

دکتر ماندانا  نوربخش: نماینده پژوهشی گروه زبانشناسی

دکتر محمدرضا بارانی: نماینده پژوهشی گروه تاریخ

دکتر سید عبدالحمید میرحسینی: نماینده پژوهشی گروه انگلیسی

دکتر شراره چاوشیان: نماینده پژوهشی گروه فرانسه

دکتر فاطمه اکبری زاده: نماینده پژوهشی گروه عربی

خانم ناهیده کلاشی: نماینده پژوهشی گروه روسی
شورای ترفیع دانشکده

دکتر ماندانا نوربخش: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

پریسا شکری: کارشناس ترفیع دانشکده

دکتر محمد امیر شیخ نوری: نماینده ترفیع گروه تاریخ

دکتر ذوالفقار علامی: نماینده ترفیع گروه فارسی

دکتر مینا جیگاره: نماینده ترفیع گروه عربی

دکترمحسن شیرازی زاده: نماینده ترفیع گروه انگلیسی

دکتر فریده حق بین: نماینده ترفیع گروه زبانشناسی

دکتر لادن معتمدی: نماینده ترفیع گروه فرانسه

دکتر سعیده دست آموز: نماینده ترفیع گروه روسی

شورای راهبردی دانشکده

دکتر سوسن قهرمانی قاجار: رئیس دانشکده

دکتر ماندانا نوربخش: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر شهلا بختیاری: معاون پژوهشی و اجرایی

دکتر محمد رحیم احمدی: عضو هیئت علمی گروه فرانسه

خانم سمیه وکیلی: عضو دائمی شورای راهبردی

خانم بهنوش جووری: عضو دائمی شورای راهبردی

خانم مریم شیردل پور: عضو دائمی شورای راهبردی