..:: شوراها و کارگروه ها » کارگروه ها ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 کارگروه های دانشکده کمينه


کارگروه برنامه عملیاتی سال 95 دانشکده

دکتر سوسن قهرمانی قاجار: رئیس دانشکده

دکتر ماندانا نوربخش: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر شهلا بختیاری: معاون پژوهشی و اجرایی

دکتر زهره نفیسی: نماینده عملیاتی گروه انگلیسی

دکتر لادن معتمدی: نماینده عملیاتی گروه فرانسه

دکتر وحیده مطهری: نماینده عملیاتی گروه عربی

خانم ناهیده کلاشی: نماینده عملیاتی گروه روسی

خانم سمیه وکیلی: عضو دائمی شورای راهبردی دانشکده

خانم بهنوش جووری: عضو دائمی شورای راهبردی دانشکده

خانم مریم شیردل پور: عضو دائمی شورای راهبردی دانشکده

خانم ندا عالمی: عضو کمیته ارتقاء وبگاه دانشکده

خانم مرضیه معمار: عضو کمیته ارتقاء وبگاه دانشکده

خانم پریسا شکری:نماینده عملیاتی آموزش

خانم سمیه حسن پور:نماینده عملیاتی کارکنان دانشکده

کارگروه ارتقای وب گاه دانشکده

دکتر سوسن قهرمانی قاجار: رئیس دانشکده

دکتر ماندانا نوربخش: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر شهلا بختیاری: معاون پژوهشی و اجرایی

دکتر سپیده یگانه : نماینده گروه فارسی

دکتر هدیه تقوی: نماینده گروه تاریخ

دکتر لادن معتمدی:نماینده گروه فرانسه

دکتر لیلا تاجیک: نماینده گروه انگلیسی

دکتر فاطمه اکبری زاده: نماینده گروه عربی

دکتر فریبا قطره: نماینده گروه زبانشناسی

خانم ناهیده کلاشی: نماینده گروه روسی

خانم سمیه وکیلی: نماینده کتابخانه در وبگاه

خانم بهنوش جووری: نماینده پژوهش در وبگاه

خانم مریم شیردل پور: نماینده مرکز چند رسانه ای در وبگاه

خانم ندا عالمی: نماینده اجرایی وبگاه

خانم مرضیه معمار: نماینده اجرایی وبگاه

خانم پریسا شکری: نماینده آموزش در وبگاه