..:: گروه هاي آموزشي » تاريخ » زمینه تخصصی استادان گروه تاریخ ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 زمینه تخصصی استادان کمينه

نام عضو هیئت علمی

زمینه تخصصی

دکتر علیمحمد ولوی

فرق و مذاهب، اندیشه های سیاسی، تاریخ صدراسلام، ادیان، جامعه شناسی

دکتر محمد امیر شیخ نوری

تاریخ معاصر، خلیج فارس

دکتر اسماعیل حسن زاده

تاریخ دوره میانه

دکتر شهلا بختیاری

تاریخ صدر اسلام، دوره عباسیان

دکتر فاطمه جان احمدی

تاریخ فاطمیان و شمال آفریقا

دکتر نزهت احمدی

تاریخ دوره صفویه


 دکتر سیمین فصیحی


 تاریخ دوره معاصر

دکتر محمدرضا بارانی

تاریخ تشیع

دکتر هدیه  تقوی

تاریخ صدراسلام