..:: افراد » اعضاي هيات علمي » بازنشسته ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 اعضای هیئت علمی بازنشسته

 


نام و نام خانوادگی: سیده ملیحه سید نقوی

رشته تحصیلی: تدریس زبان

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 85692355

 آدرس پست الکترونیکی: naghavi@alzahra.ac.ir

رزومه 

        

 

 

نام و نام خانوادگی:امیر سعید شهرتاش

رشته تحصیلی: مترجمی زبان فرانسه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری

    آدرس پست الکترونیکی: chahrtache@alzahra.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی:صدیقه میرزا ابراهیم تهرانی

رشته تحصیلی:مترجمی زبان فرانسه

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی
 
نام و نام خانوادگی: هما لاکانی

رشته تحصیلی: مترجمی زبان فرانسه

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی
 

                

نام و نام خانوادگی: بهنوش اخوان

رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی:دکتری

مرتبه علمی: استادیار

            

 

نام و نام خانوادگی: شهین نعمت زاده

رشته تحصیلی:زبان شناسی

مدرک تحصیلی:دکتری

مرتبه علمی: استادیار

 

نام و نام خانوادگی: زهرا وحید منش

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

مرتبه علمی:مربی

 

نام و نام خانوادگی:پروانه کارکیا

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار


نام و نام خانوادگی: اسماعیل فقیه

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد 
 

نام و نام خانوادگی: پرویز البرز

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار
 
 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل دیانی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی
 
 

نام و نام خانوادگی:محمود فرخ پی

رشته تحصیلی: زبان شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار
 
 

نام و نام خانوادگی: پریوش بهگام

رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی