چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 زمینه تخصصی استادان کمينه

نام عضو هیئت علمی

زمینه تخصصی

دکتر فریده حق بین

حوزه های نحو و مطالعات گفتمانی و زبان شناسی نقش گرا

دکتر فرهاد ساسانی

حوزه های معنی شناسی، کاربردشناسی و مطالعات  گفتمانی، جامعه شناسی زبان، نشانه شناسی و زبان شناسی شناختی و نقش گرا،

دکتر ماندانا نوربخش

 

حوزه های آواشناسی و واج شناسی، آواشناسی فیزیکی، آوا شناسی قضایی، روان شناسی زبان

دکتر فریبا قطره

حوزه های صرف و فرهنگ نویسی

دکتر  آزیتا عباسی

حوزه های صرف و فرهنگ نویسی