..:: درباره دانشکده » رؤسای پیشین ::..
دوشنبه 26 آذر 1397
 
 رؤسای دانشکده ادبیات از آغاز تا امروز کمينه 

نام و نام خانوادگی: عبدالکریم بی آزارشیرازی

رشته تحصیلی: الهیات

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

از سال 1372 تا 

 
نام و نام خانوادگی: حسین حقانی

رشته تحصیلی: الهیات

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی:  

 
نام و نام خانوادگی: هادی عالم زاده

رشته تحصیلی: تاریخ تمدن

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استاد 

                     

نام و نام خانوادگی: فاطمه علایی رحمانی

رشته تحصیلی: علوم قرآن وحدیث

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

 

نام و نام خانوادگی:اعظم سازور

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

از سال 1381 تا 1384 

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه مباشری

رشته تحصیلی: زبان و ادبایت فارسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

 از سال 1384 تا 1385

 

نام و نام خانوادگی:انسیه خزعلی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

از سال 1385 تا 1389


 

نام و نام خانوادگی: بتول مشکین فام

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات عربی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

از سال 1389 تا 1391

                

نام و نام خانوادگی: سوسن قهرمانی قاجار

رشته تحصیلی: آموزش زبان دوم

مدرک تحصیلی:دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

 از سال 1391 تاکنون