..:: گروه هاي آموزشي » زبان روسی » مقاطع و رشته های تحصیلی ::..
سه شنبه 01 آبان 1397
  
مقاطع و رشته های تحصیلی


گروه زبان روسی


  كارشناسي:  زبان روسی


تعداد دانشجویان: 94

 

تعداد دانشجویان سال ورودی

مقاطع تحصیلی

20  1391 
 
کارشناسی
21 1392
27 1393
26 1394

 دانشجویان

 

تعداد دانشجویان سال ورودی

مقاطع تحصیلی

20  1391 
 
کارشناسی
21 1392
27 1393
26 1394
 

 دانشجویان

 

تعداد دانشجویان سال ورودی

مقاطع تحصیلی

20  1391 
 
کارشناسی
21 1392
27 1393
26 1394