..:: گروه هاي آموزشي » زبان روسی » عناوین دروس ::..
سه شنبه 01 آبان 1397
  
عناوین دروس


 آرایش دروس کارشناسی رشته زبان روسی


نیم سال اول(جمع واحدها 18)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

کد درس

1)

آشنایی مقدماتی با دستور زبان روسی

4

_________

پیش دانشگاهی

1820008

2)

دیکته و تمرینات دستور زبان روسی

4

_________

پیش دانشگاهی

1820041

3)

آواشناسی مقدماتی زبان روسی

2

_________

پیش دانشگاهی

1820009

4)

خواندن و پرسش ابتدایی

8

_________

پیش دانشگاهی

1820030


نیم سال دوم(جمع واحدها 17)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

کد درس

1)

دستور زبان روسی 1

4

آشنایی مقدماتی با دستور زبان روسی

تخصصی

1820038

2)

تمرینات دستور 1

2

_________

تخصصی

1820025

3)

خواندن و درک مفهوم متن 1

2

خواندن و پرسش ابتدایی

تخصصی

1820033

4)

گفت و شنود و آزمایشگاه 1

3

_________

تخصصی

1820049

5)

جمله نویسی و مقدمات انشا1

2

_________

تخصصی

1820028

6)

بیان شفاهی داستان 1***

2

_________

اختیاری

1820013

7)

زبانشناسی همگانی

2

_________

تخصصی

1820045


نیم سال سوم(جمع واحدها 17)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

کد درس

1)

دستور زبان روسی 2

4

دستور زبان روسی 1

تخصصی

1820039

2)

تمرینات دستور 2

2

تمرینات دستور 1

تخصصی

1820024

3)

خواندن و درک مفهوم متن 2

2

خواندن و درک مفهوم متن 1

تخصصی

1820035

4)

گفت و شنود و آزمایشگاه 2

3

گفت و شنود و آزمایشگاه 1

تخصصی

1820050

5)

جمله نویسی و مقدمات انشا2

2

جمله نویسی و مقدمات انشا1

تخصصی

1820029

6)

مقدمه ای بر نحو زبان روسی

2

_________

تخصصی

1820051

7)

اصول و روش ترجمه

2

_________

تخصصی

1820012

  

نیم سال چهارم(جمع واحدها 17)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

کد درس

1)

دستور زبان روسی 3

4

دستور زبان روسی 2

تخصصی

1820040

2)

تمرینات دستور 3

2

تمرینات دستور 2

تخصصی

1820026

3)

گفت و شنود و آزمایشگاه 3

3

گفت و شنود و آزمایشگاه 2

تخصصی

1820048

4)

بیان شفاهی داستان2***

2

بیان شفاهی داستان 1

اختیاری

1820014

5)

اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی

2

_________

تخصصی

1820010

6)

آشنایی با زبان رسانه ای روسی

2

_________

تخصصی

1820004

7)

واژه سازی زبان روسی

2

_________

تخصصی

1820057


نیم سال پنجم(جمع واحدها 16)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

کد درس

1)

دستور زبان روسی 4

4

دستور زبان روسی 3

تخصصی

1820037

2)

تمرینات دستور 4

2

تمرینات دستور 3

تخصصی

1820027

3)

خواندن و تفسیر متون ساده***

2

_________

اختیاری

1820032

4)

ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی

2

-آشنایی با زبان رسانه ای

-اصول و روش ترجمه

تخصصی

1820021

5)

بیان شفاهی داستان3***

2

بیان شفاهی داستان 2

اختیاری

1820015

6)

خواندن و ترجمه متون اسلامی

2

اصول و روش ترجمه

تخصصی

182003

7)

آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 1

2

_________

تخصصی

1820002


نیم سال ششم(جمع واحدها 17)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

کد درس

1)

درآمدی بر ادبیات

3

_________

تخصصی

1820036

2)

ترجمه متون علوم انسانی

2

اصول و روش ترجمه

تخصصی

1820020

3)

ترجمه پیشرفته از روسی به فارسی

2

اصول و روش ترجمه

تخصصی

1820018

4)

آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 2

2

آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 1

تخصصی

1820003

5)

آشنایی با آثار ادبی روسی 1

4

_________

تخصصی

1820006

6)

ترجمه متون مطبوعاتی از فارسی به روسی

2

-آشنایی با زبان رسانه ای

-اصول و روش ترجمه

تخصصی

1820022

7)

خواندن و تفسیر متون پیشرفته***

2

خواندن و تفسیر متون ساده

اختیاری

1820034


نیم سال هفتم (جمع واحدها 16)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

کد درس

1)

نگارش 1

2

_________

تخصصی

1820054

2)

آشنایی با ضرب المثل های روسی

2

اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی

تخصصی

1820005

3)

ترجمه پیشرفته از فارسی به روسی

2

اصول و روش ترجمه

تخصصی

1820019

4)

آشنایی با آثار ادبی روسی 2

2

آشنایی با آثار ادبی روسی 1

تخصصی

1820001

5)

نمایشنامه***

2

_________

اختیاری

1820056

6)

سخنرانی و مناظره1

2

_________

تخصصی

1820047

7)

نامه نگاری روسی

2

_________

تخصصی

1820053

8)

مکتب های ادبی

2

_________

تخصصی

1820052


نیم سال پنجم(جمع واحدها 14)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نوع درس

کد درس

1)

نگارش 2

2

نگارش 1

تخصصی

1820055

2)

ترجمه اسناد و مکاتبات

2

اصول و روش ترجمه

تخصصی

1820017

3)

تلخیص متون

2

_________

تخصصی

1820023

4)

آشنایی با آثار ادبی روسی 3

2

آشنایی با آثار ادبی روسی 2

تخصصی

1820007

5)

ترجمه ادبی

2

اصول و روش ترجمه

تخصصی

1820016

6)

اصول و روش تحقیق

2

_________

تخصصی

1820011

7)

سخنرانی و مناظره 2

2

سخنرانی و مناظره1

تخصصی

1820046


آرایش درس عمومی کارشناسی زبان روسی

ردیف

عنوان و کد درس

تعداد واحد

دروس جایگزین

کد درس

1)

اندیشه اسلامی 1

                              

2

____________

1112055

2)

اندیشه اسلامی 2   *                                             1112056 

2

- انسان در اسلام

- حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

*1112058

*1112118

3)

انقلاب اسلامی ایران *       

                                      1112059

2

_آشنایی با قانون اساسی

_ اندیشه سیاسی امام خمینی

*1112002

*1112057

4)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام   * 1112104

2

_  تایخ فرهنگ و تمدن اسلامی

_تاریخ امامت

*1112106

*1112103

5)

اخلاق اسلامی           *    1112007

2

_ ایین زندگی

_ فلسفه اخلاق

_ عرفان عملی در اسلام

* 1112003

*1112129

*1112128

6)

تفسیر موضوعی قرآن     *   

                                       1112111

2

_تفسیر موضوعی نهج البلاغه

1112112

7)

دانش خانواده و جمعیت

2

____________

1112119

8)

فارسی عمومی

3

____________

1816246

9)

تربیت بدنی

1

____________

1611072

10)

ورزش 1

1

____________

1611331


تعداد کل واحدها: 151 واحد

تعداد واحد پیش دانشگاهی:         18 واحد

تعداد واحد تخصصی:                    102 واحد

تعداد واحد اختباری:                     12 واحد

تعداد واحد عمومی :                    19 واحد