..:: افراد » اعضاي هيات علمي » شاغل » زبان روسی ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 اعضای هیئت علمی گروه زبان روسی کمينه
             

نام و نام خانوادگی: سعیده دست آموز

رشته تحصیلی: زبان روسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692350

آدرس پست الکترونیکی: s.dastamooz@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه شخصی:http://staff.alzahra.ac.ir/dastamooz

رزومه فارسی 

                                                   

                

نام و نام خانوادگی: زینب صادقی

رشته تحصیلی: زبان روسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 85692350

آدرس پست الکترونیکی: z.sadeghi@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه شخصی:http://staff.alzahra.ac.ir/sadeghi

رزومه فارسی 

                                           

          

نام و نام خانوادگی: ناهیده کلاشی

رشته تحصیلی: زبان روسی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 85692350

آدرس پست الکترونیکی: n.kalashi@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه شخصی:http://staff.alzahra.ac.ir/kalashi

رزومه فارسی