..:: گروه هاي آموزشي » زبان روسی » مدیر گروه زبان روسی ::..
سه شنبه 01 آبان 1397
مدیر گروه زبان روسی

دکتر سعیده دست آموز

دکتری زبان روسی

مرتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 85692350

آدرس پست الکترونیکی: s.dastamooz@alzahra.ac.ir

s.dastamooz@alzahra.ac.ir