..:: افراد » کارکنان » حوزه ریاست دانشكده ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
  حوزه ریاست دانشکده کمينه

ندا عالمی

مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده                                                                                                           

تلفن داخلي:2348

تلفکس:88048038

 
 

سمیه حسن پور

مسئول دبیرخانه دانشکده

تلفن داخلی:2904

تلفن مستقیم:85692330

 
 
   
مهین رضایی 

کارشناس مالی دانشکده

تلفن داخلی:2330

تلفن مستقیم:85692330
 
 
 

نرگس جعفری

کارشناس دانشکده                                                                                                      

تلفن داخلي:2903

تلفن مستقیم:85692903 

 
 

پرهام استاد حسین

 

مسئول سایت اطلاع رسانی شمس                                                                                                            


 تلفن داخلی:2320


تلفن مستقیم:88045312

 
   

سمیه وکیلی

مسئول کتابخانه کوثر دانشکده

 تلفن داخلي : 2901

تلفن مستقیم:85692901

 
   

نیلوفر معصومی

کارشناس کتابخانه کوثر

تلفن داخلي : 2332

تلفن مستقیم:85692332

 
 

مریم شیردل پور

کارشناس مرکز چند رسانه ای دانشکده

تلفن داخلي : 2340

تلفن مستقیم:88058928

 
   


سمیه حسن پور

مسئول دبیرخانه                                                                                                                                  تلفن داخلي:2904
تلفن مستقیم:85692904

سمیه حسن پور

مسئول دبیرخانه                                                                                                                                  تلفن داخلي:2904
تلفن مستقیم:85692904