چهارشنبه 03 بهمن 1397
  
مدیر گروه زبان انگلیسی
دكتر سیده سوسن مرندی

دكتري آموزش زبان انگليسي

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 88041461

 آدرس پست الكترونيكي:  susanmarandi@alzahra.ac.ir