..:: افراد » کارکنان » حوزه پژوهش دانشکده ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 حوزه پژوهش دانشکده کمينه


 

بهنوش جووری

کارشناس پژوهش، سامانه گلستان

 مدیر اجرایی مجلات زبان پژوهی و ادبیات عرفانی

adabiaterfani@alzahra.ac.ir

zabanpazhuhi@alzahra.ac.ir

 
   
 

مهتاب جعفری

کارشناس مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری

تلفن داخلی: 2241

 تلفن مستقيم:85692241

   
 
مریم شیردل پور

کارشناس مجله افق های زبان

تلفن داخلی: 2340

تلفن مستقیم: 85692340 
 
 
   فاطمه طاهرپور

مسئول دفتر پژوهش

تلفن داخلی:2345

تلفن مستقیم:85692326