..:: افراد » کارکنان » حوزه آموزش دانشکده ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 کارشناسان آموزش دانشکده کمينه

 

 

پریسا شکری


کارشناس مسئول آموزش - کارشناس آموزش زبان و ادبیات عربی
 

تلفن  داخلي: 2905

تلفن مستقیم:85692905


 
 
 

زهره حسن زاده  

کارشناس آموزش تاریخ

تلفن  داخلي :2331

تلفن مستقیم:85692331

 

 

پگاه حاتمیان   

  کارشناس آموزش مترجمی زبان فرانسه, زبانشناسی    

تلفن داخلی:2354

تلفن  مستقیم:85692354 

 

 

فاطمه صالحی 

کارشناس آموزش زبان و ادبیات انگلیسی , زبان روسی

تلفن داخلی:2335  

تلفن مستقیم: 85692335


 
   
   

 مرضیه معمار شهشهانی

کارشناس آموزش زبان و ادبیات فارسی

تلفن داخلي : 2346

تلفن مستقیم: 85692346