..:: گروه هاي آموزشي » تاريخ » عناوين تاريخ ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
  
عناوین دروس

 

 

 

برنامه زمان­بندی رشته تاریخ (کارشناسی)

 

 

ترم اول: جمع واحدها 17

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیشنیاز

1

تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی

4

الزامی

116106001

__

2

کلیات و مبانی علم تاریخ

2

پایه

116106079

__

3

تاریخ تمدنهای مشرق زمین

2

اختیاری

116106034

__

4

کلیات جغرافیا با تکیه بر جفرافیای ایران

2

پایه

116106089

__

5

فارسی عمومی

3

عمومی

8996102

__

6

زبان پیش دانشگاهی

4

پیش نیاز

8998199

__

  


ترم دوم: جمع واحدها 18

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیشنیاز

1

تاریخ ایران از دوره سلوکی و اشکانی

2

الزامی

116106002

__

2

تاریخ یونان و روم

2

الزامی

116106024

__

3

تاریخ بیزانس

2

تخصصی-الزامی

116106025

__

4

گاهشماری و تقویم

2

پایه

116106086

__

5

شناخت و نقد منابع و مآخذ ایران پیش از اسلام

2

اختیاری

116106033

__

6

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی(1)

2

پایه

116106080

فارسی عمومی

7

زبان انگلیسی

3

عمومی

8996103

زبان پیش دانشگاهی

8

تنظیم خانواده

1

عمومی

9116

__

9

معارف اسلامی1

2

عمومی

101

__

 

 


 

ترم سوم: جمع واحدها 18

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیشنیاز

1

تاریخ ایران در دوره ساسانیان

4

الزامی

116106003

__

2

تاریخ تحولات...اسلام از میلاد پیامبر اکرم (ص) تا سال 40 هجری

2

الزامی

116106016

__

3

تاریخ تحولات... ایران از دوره اسلام تا پایان علویان

2

الزامی

116106004

__

4

تاریخ اروپا در قرون وسطی

2

الزامی

116106027

__

5

تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین (ع)

2

الزامی

116106021

__

6

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی(1)

2

پایه

116106082

زبان انگلیسی(عمومی)

7

شناخت و نقد منابع و مآخذ ایران بعد از اسلام

2

اختیاری

116106038

__

8

روش تحقیق

2

پایه

116106084

__

 

 

ترم چهارم: جمع واحدها 18

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیشنیاز

1

تاریخ تحولات...جهان اسلام از سال 40 تا 227 ه

2

الزامی

116106017

__

2

تاریخ تشیع(1)

2

الزامی

116106019

__

3

تاریخ تحولات...ایران در دوره سامانیان، دیلمیان و غزنویان

2

الزامی

116106005

__

4

تاریخ تحولات...ایران در دوره سلجوقیان

2

الزامی

116106006

__

5

تاریخ تحولات...ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان

2

               الزامی

116106007

__

6

تاریخ اروپا در قرون جدید

2

               الزامی

116106026

__

7

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی(2)

2

پایه

116106083

قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1

8

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

2

پایه

116106087

__

9

معارف اسلامی 2

2

عمومی

102

معارف اسلامی1

 

 


ترم پنجم: جمع واحدها 19

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیشنیاز

1

تاریخ تحولات... جهان اسلام از سال 227 تا  سقوط بغداد

2

الزامی

1161060180

__

2

تاریخ تحولات...ایران در دوره صفویان

4

الزامی

116106010

تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

3

تاریخ تحولات...ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان

2

الزامی

116106008

__

4

تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول

2

الزامی

116106028

__

5

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

2

پایه

116106088

__

6

تاریخ تحولات...سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

2

الزامی

116106009

__

7

جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی

2

اختیاری

116106045

__

8

تربیت بدنی1

1

عمومی

9104

__

9

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی1

2

پایه

116106080

__

 

 

ترم ششم: جمع واحدها 18

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیشنیاز

1

تاریخ تحولات...جهان اسلام قرن هفتم تا دهم هجری

2

الزامی

116106022

تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 227

2

تاریخ تحولات ...ایران در دوره افشار و زند

2

الزامی

116106011

تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویه

3

تاریخ تحولات...ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت

4

الزامی

116106012

__

4

تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون

2

الزامی

116106029

__

5

تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران

2

پایه

116106085

__

6

تاریخ تشیع2

2

الزامی

116106020

تاریخ تشیع 1

7

تاریخ گسترش اسلام در افریقا، اروپا از آغاز تا سقوط اندلس

 

 

 

2

اختیاری

116106040

__

 

 

 

 

 

8

اخلاق اسلامی

2

عمومی

401

__

 

 

ترم هفتم: جمع واحدها 18

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیشنیاز

1

تاریخ عثمانی و خاورمیانه

2

الزامی

116106023

__

2

انقلاب مشروطیت و تحولات...ایران تا انقراض قاجاریه

2

           الزامی

116106013

 

__

3

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

تخصصی-الزامی

116106015

__

4

تاریخ تحولات... ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد

4

الزامی

116106014

__

5

تاریخ نفت ایران و خاور میانه

2

اختیاری

116106064

__

6

مبانی جامعه شناسی

2

پایه

116106090

__

7

نهضت­ها و جنبش اسلامی جهان در قرون جدید

2

اختیاری

116106066

__

8

تاریخ تمدن و فرهنگ ایران

2

اختیاری

116106074

__

 

 

ترم هشتم: جمع واحدها 13

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

پیشنیاز

1

مبانی علم سیاست

2

پایه

116106091

__

2

زمینه های تاریخی توسعه نیافتگی

2

اختیاری

116106058

__

3

فلسفه تاریخ

2

پایه

116106092

__

4

جامعه شناسی تاریخی

2

اختیاری

116106046

__

5

تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار

2

اختیاری

116106071

__

6

تربیت بدنی2

1

عمومی

91093

تربیت بدنی1

7

متون اسلامی

2

عمومی

502

__

 


برنامه زمان­بندی کارشناسی ارشد رشته تاریخ (گرایش ایران اسلامی)

 

 

ترم اول: جمع واحدها 10

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

1

شناخت روش های تحقیق در تاریخ

2

اصلی

120136001

2

قرائت متون تاریخی به زبان عربی

2

اصلی

120136004

3

بررسی جنبش­های مردمی در یکصد سال اخیر ایران

2

اصلی

120136008

4

زبان انگلیسی با ترجمه متون تاریخی(1)

2

اصلی

1201360103

5

نقد و بررسی متون تاریخی(حداقل ده متن)

2

اصلی

120136002

 

 

ترم دوم: جمع واحدها 10

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

1

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی(با تکیه بر تأثیر متقابل ایران و اسلام)

2

اصلی

120136009

2

زبان انگلیسی با ترجمه متون تاریخی(2)

2

اصلی

1201360104

3

نقد و بررسی تاریخ ایران از سقوط ساسانیان تا آغاز خلافت عباسی

2

الزامی

120136040

4

نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد

2

الزامی

120136041

5

فلسفه تاریخ

2

اصلی

120136003

 

 

ترم سوم: جمع واحدها 8

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

1

نقد وبررسی تاریخ مغولان، تیموریان و حکومت های محلی ایران

2

الزامی

120136042

2

نقد وبررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجار

2

الزامی

120136043

3

ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت

2

             الزامی

120136044

4

تاریخ معاصر ایران

2

الزامی

120136045

 


زمان­بندی کارشناسی ارشد رشته تاریخ (گرایش اسلام)

 

 

ترم اول: جمع واحدها 10

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

1

شناخت روش های تحقیق در تاریخ

2

اصلی

120136001

2

قرائت متون تاریخی به زبان عربی

2

اصلی

120136004

3

بررسی جنبش های مردمی در یکصدسال اخیر ایران

2

اصلی

120136008

4

زبان انگلیسی با ترجمه متون تاریخی(1)

2

اصلی

1201360103

5

نقد و بررسی متون تاریخی(حداقل ده متن)

2

اصلی

120136002

 

 

ترم دوم: جمع واحدها 10

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

1

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی(با تکیه بر تأثیر متقابل ایران و اسلام)

2

اصلی

120136009

2

زبان انگلیسی با ترجمه متون تاریخی(2)

2

اصلی

1201360104

3

نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان

2

الزامی

120136036

4

سیره نبوی

2

الزامی

120136034

5

فلسفه تاریخ

2

اصلی

120136003

 

 

ترم سوم: جمع واحدها 8

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

کد درس

1

سیره علوی

2

الزامی

120136035

2

سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام(با تکیه بر اندیشه های شیعه)

2

الزامی

120136038

3

ملل و نحل

2

الزامی

120136037

4

تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند / تاریخ گسترش اسلام در شمال آفریقا و اندلس  (یک سال در میان)

2

الزامی

120136039

 

زمان­بندی دکتری رشته تاریخ

 

 

ترم اول: جمع واحدها 8

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

جغرافیای تاریخی ایران

2

2

جامعه­شناسی تاریخی

2

3

تاریخنگاری در ایران

2

4

روش تحقیق پیشرفته

2

 

 

ترم دوم دکتری گروه تاریخ، گرایش تاریخ اسلام (تاریخ مذاهب)

 

جمع واحدها 8

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

تاریخ تحول مذاهب غیرشیعی

2

2

بررسی مبانی نظری و عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیدایش و رشد مذاهب اسلامی

2

3

مذاهب اسلامی و اندیشه کلامی – سیاسی

2

4

شناخت و نقد منابع تاریخ اسلام

2

 

 

 

ترم دوم دکتری گروه تاریخ، گرایش تاریخ اسلام (صدر اسلام)

 

جمع واحدها 8

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

جزیره العرب قبل از اسلام

2

2

تاریخ صدر اسلام (از بعثت تا سال 40 هجری)

2

3

مذاهب اسلامی و اندیشه کلامی – سیاسی

2

4

شناخت و نقد منابع تاریخ اسلام

2

 


ترم دوم دکتری گروه تاریخ، گرایش تاریخ ایران اسلامی (تاریخ قرون میانه)

 

جمع واحدها 8

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

تحلیل گفتمان در تاریخ

2

2

بررسی و نقد تحولات فرهنگی تاریخ قرون میانه ایران

2

3

تحلیل انتقادی گفتمان قرون میانه ایران

2

4

بررسی و تحلیل اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه­ای

2

 

 

ترم دوم دکتری گروه تاریخ، گرایش تاریخ ایران اسلامی (تاریخ معاصر)

 

جمع واحدها 8

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

روابط خارجی ایران از صفویه تا عصر حاضر

2

2

تاریخ تحول اقتصادی – اجتماعی ایران در دوره معاصر با تکیه بر نفت

2

3

تاریخ معاصر از آغاز قاجاران تاکنون

2

4

بررسی و تحلیل اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه­ای

2

 

 

ترم دوم دکتری گروه تاریخ، گرایش تاریخ ایران - قرون میانه متقدم
 
جمع واحدها 8
ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
تاریخ اجتماعی ایران بعد از اسلام
2
2
بررسی و تحلیل اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه ای
2
3
بررسی و نقد تحولات فرهنگی تاریخ قرون میانه ایران
2
4
تاریخ روابط خارجی ایران از اسلام تا صفویه
2
 

 

 

ترم دوم دکتری گروه تاریخ، گرایش تاریخ اسلام  در شمال آفریقا

 

جمع واحدها 8

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شناخت و نقد منابع تاریخ اسلام

2

2

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی اسلام در شمال آفریقا

2

3

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی اسلام در اندلس

2

4

تاریخ جنبش های سیاسی و اجتماعی در شمال آفریقا

2