..:: گروه هاي آموزشي » تاريخ » مقاطع تاريخ ::..
سه شنبه 01 آبان 1397
  
مقاطع و رشته های تحصیلی

 


كارشناسي: تاریخ

كارشناسي ارشد: تاریخ ایران و تاریخ اسلام

دكتري: تاریخ ایران و تاریخ اسلام


  تعداد دانشجويان:111

مقطع     
دوره
روزانه شبانه
كارشناسي 83 14 
كارشناسي ارشد 59 10
دكتري 23