..:: گروه هاي آموزشي » تاريخ » مدير تاريخ ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
مدیر گروه تاریخ


دكتر اسماعیل حسن زاده

دكتري تاریخ ایران

مرتبه علمی:دانشیار

شماره تماس: 88030292

 آدرس پست الكترونيكي:  e.hasanzadeh@alzahra.ac.irدكتر ماندانا نوربخش

دكتري زبانشناسی همگانی

استادیار گروه زبانشناسی

تلفن: 88045312

 آدرس پست الكترونيكي: nourbakhsh@yahoo.com

دكتر ماندانا نوربخش

دكتري زبانشناسی همگانی

استادیار گروه زبانشناسی

تلفن: 88045312

 آدرس پست الكترونيكي: nourbakhsh@yahoo.com