چهارشنبه 03 بهمن 1397
  
مقاطع تحصیلی

 

كارشناسي: زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي ارشد: زبان و ادبيات فارسي

دكتري: زبان و ادبيات فارسي

  

 
تعداد دانشجویان: 231
 
 
مقطع      دوره
روزانه شبانه
كارشناسي 106 8
كارشناسي ارشد 42 29
دكتري 40