..:: گروه هاي آموزشي » زبان و ادبيات فارسي » مدير ادبيات فارسي ::..
دوشنبه 02 مهر 1397
  
مدیر گروه
 

 


دکتر مهین پناهی

دکتری زبان وادبیات فارسی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:88067153

mpd@alzahra.ac.ir :آدرس پست الكترونيكي