..:: گروه هاي آموزشي » مترجمی زبان فرانسه » مقاطع تحصیلی فرانسه ::..
يکشنبه 27 آبان 1397
  
مقاطع تحصیلی

 

كارشناسي: مترجمي زبان فرانسه

كارشناسي ارشد: مترجمي زبان فرانسه

 
تعداد دانشجویان : 140

 

 

مقطع     

دوره
روزانه شبانه
كارشناسي 94 __
كارشناسي ارشد 46  __