..:: گروه هاي آموزشي » مترجمی زبان فرانسه » مدير فرانسه ::..
يکشنبه 27 آبان 1397
  
مدیر گروه فرانسه
 
 

دکتر ناهید جلیلی مرند

دکتری آموزش زبان فرانسه

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 88219565

djalili@alzahra.ac.ir :آدرس پست الکترونیکی


 





 دکتر محمد رحیم احمدی 

دکتری ادبیات فرانسه

دانشیار ادبیات فرانسه

تلفن:88219565

آدرس پست الكترونيكي: