..:: گروه هاي آموزشي » زبان شناسي » مقاطع زبان شناسي ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
  
مقاطع و رشته های تحصیلی

 

كارشناسي ارشد:  زبانشناسي همگانی

كارشناسي ارشد: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دكتري: زبان شناسی همگانی

 
تعداد دانشجویان: 89

 

 

مقطع     

دوره
روزانه شبانه
كارشناسي ارشد 56  16
دكتري 15 2