..:: گروه هاي آموزشي » زبان شناسي » مدير گروه زبان شناسي ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
  
مدیر گروه زبانشناسی

 


دکتر فریبا قطره

دکتری آموزش زبانشناسی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 88048535

آدرس پست الکترونیکی: f.ghatreh@alzahra.ac.ir
 
دکتر ماندانا نوربخش

دکتری زبان شناسی

 مرتبه علمی: استادیار

تلفن:88048535

آدرس پست الکترونیکی:

nourbakhsh@alzahra.ac.ir