..:: گروه هاي آموزشي » زبان و ادبيات عربی » مقاطع ادبيات عربی ::..
يکشنبه 27 آبان 1397
  
مقاطع تحصیلی


گروه زبان و ادبیات عربی

 

       كارشناسي:زبان و ادبيات عربی

         كارشناسي ارشد:زبان و ادبيات عربی / مترجمی زبان عربی

         دكتري: زبان و ادبيات عربی

 
تعداد دانشجویان : 182

 

 

مقطع     

دوره
روزانه شبانه
كارشناسي 94 ____
كارشناسي ارشد 55   10
دكتري 19   4 (پردیس)تعداد دانشجویان
 
رديف تعداد دانشجويان کارشناسي تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد تعداد دانشجويان دکتري
1 71 نفر 32 نفر 11نفر

 

تعداد دانشجویان
 
رديف تعداد دانشجويان کارشناسي تعداد دانشجويان کارشناسي ارشد تعداد دانشجويان دکتري
1 71 نفر 32 نفر 11نفر