..:: گروه هاي آموزشي » زبان و ادبيات عربی » مدير گروه عربی ::..
يکشنبه 27 آبان 1397
  
مدیر گروه عربی


دكتر رقیه رستم پور

  دكتري زبان و ادبيات عربی

  مرتبه علمی: دانشیار

   تلفن:88058928

آدرس پست الكترونيكي :  r.rostampour@alzahra.ac.ir