يکشنبه 27 آبان 1397

 

 مجلات دانشکده  


 مجله علمی پژوهشی زبان پژوهی

مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار

سردبیر: دکتر فریده حق بین

مدیر داخلی: دکتر آزیتا عباسی

مدیر اجرایی مجله: بهنوش جووری


 مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران

مدیر مسئول: دکتر سوسن قهرمانی قاجار

سردبیر: دکتر علیمحمد ولوی

کارشناس مجله:


  مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری

مدیر مسئول: دکتر سیمین فصیحی

سردبیر: دکتر علیمحمد ولوی

کارشناس مجله: مهتاب جعفری


مجله علمی پژوهشی ادبیات عرفانی

مدیر مسئول: دکتر محبوبه مباشری

سردبیر: دکتر مهدی نیک منش

کارشناس مجله: بهنوش جووری


 مجله افق های زبان

مدیر مسئول: دکتر اعظم سازور

سردبیر: دکتر الهه ستوده نما

کارشناس مجله: مریم شیردل پور


 روند کار دفتر مجلات