يکشنبه 27 آبان 1397

                                 

                          

                     

            سئوال های متداول  

                                                                               

 برد آموزش کمينه

                                    

                                      


  
 اطلاعیه آموزش کمينه

 آغاز فرآیند برگزاری سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویات سراسر کشور

 بررسی درخواست انتقال یا مهمانی فقط از طریق سامانه

 اعلام شرایط پذیرش دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال در دانشگاه فردوسی مشهد

 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد برای سایر دانشگاهها

 فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری (سهمیه استعداد درخشان) دانشگاه کاشان

 شروع بازه میهمانی و انتقال سال 97-96 از اول اردیبهشت

 پاسخگوئی به تقاضاهای میهمان دانشگاه اصفهان

 پذیرش دانشجو بدون آزمون استعدادهای درخشان درمقطع کارشناسی ارشد دردانشگاه رازی کرمانشاه

 پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان - چمران اهواز

 پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه یاسوج

 اعلام پذیرش دانشجو بدون آزمون دانشجویان- دانشگاه صنعتی شاهرود

 فراخوان جهت پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر

 فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناس ارشد- دانشگاه خلیج فارس

 پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان- دانشگاه محقق اردبیلی

 اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان به سایر دانشگاهها- دانشگاه قم

 درخصوص پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان- دانشگاه بیرجند

 پذیرش بدون آزمون صبح صادق

 اطلاعیه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان نو ورود کشور در سال تحصیلی 97-96